Náš program

1. Problematika památkové zóny
1.1. Zahájíme kroky k zeštíhlení památkové zóny s omezením na skutečně hodnotné
památkové objekty v PZ.
1.2. Nabídneme všem odbornou pomoc při jednání s památkáři a CHKO.
1.3. Nebudeme omezovat vlastníky a stavebníky nemovitos tí dalšími regulativy a při
individuální výstavbě se budeme řídit zejména územním plánem, stanovisky
stavebního úřadu, dotčených úřadů a platným stavebním zákonem.
1.4. Rozšíříme parkovací místa pro obyvatele a návštěvníky Mšenska.
2. Sociální problematika
2.1. Zajistíme bytovou výstavbu pro mladé lidi, seniory a zdravotně postižené
spoluobčany.
2.2. Postaráme se, aby všechny místní děti vždy nalezly mís to v naší MŠ a ZŠ.
2.3. Z pozice zřizovatele zahájíme diskuzi o velikosti spádového obvodu pro MŠ.
2.4. Zasadíme se, aby do domova seniorů byli přijímáni přednostně občané z Mšenska a
okolí. Sociální služba občanům je hlavním důvodem, proč jsme DS postavili.
2.5. Navýšíme kapacity pečovatelské služby.
3. Zdravotnictví
Nastavíme rovné a spravedlivé podmínky pro všechny , včetně lékárny tak, aby se
udržela kvalita a dostupnost lékařské péče v obci.
4. Ekonomika a ekologie
4.1. Konec příjmů ze skládkovného a nutnost řešení výpadku v rozpočtu bude naším
dalším úkolem.
4.2. Vyčleníme vyšší částku na podporu výměny kotlů na tuhá paliva nebo tepelná
čerpadla.
4.3. Využijeme všechny dostupné a pro obec výhodné dotační programy , s co nejmenším
dopadem na rozpočet města.
4.4. Zlepšíme a zefektivníme využívání nebytových prostor města.
4.5. Podpoříme místní podnikatele v oblasti služeb, pohostinství.
4.6. Otevřeme diskuzi s krajem o zlepšení dopravní obslužnosti Mšenska.
5. Rozvoj
5.1. Požádáme o aktualizaci územního plánu se snahou o rozvoj Mšenska(podpora
nových stavebních možností ), aby lidé měli důvod tady zůstávat a neodcházeli.
5.2. Budeme pokračovat v rekonstrukci místních komunikací, chodníků a veřejných
prostranství, hlavně v obnově a opravě jejich povrchů.
5.3. Dokončíme rekonstrukci hasičské zbrojnice.
6. Spolková činnost, volnočasové aktivity
Spolky jsou místem setkávání lidí a je povinností obce je všemožně podporovat, proto:
6.1. Změníme pravidla pro přidělování grantů místním spolkům .
6.2. Navýšíme prostředky grantového řízení a zajistíme lepší průhlednost při jejich
rozdělování.
6.3. Zajistíme více volně přístupných prostor pro sportovní vyžití mládeže.